DSM-5 PID-5 Vuxen, 220 itemversion

0,00 kr

PID-5 Vuxen, 220 itemversion är en självskattningsskala avseende personlighetsegenskaper som kan användas vid fördjupad utredning av personlighetsrelaterad problematik inom psykiatriska och angränsande verksamheter. En mer ingående beskrivning finns nedan under rubriken ’Produktbeskrivning’.

Peter Jacobsson, leg psykolog, leg psykoterapeut är kontaktperson avseende frågor om instrumentet och eventuella önskemål om utbildning.

Kontaktväg är via mail till adress:
klarhet@telia.com

– Lägg i varukorgen och checka ut i kassan så får du en nedladdningslänk i din e-post!

Artikelnr: 13 Kategorier: , Etiketter: , , ,

Beskrivning

Under arbetet med att revidera DSM-IV-TR och färdigställa DSM-5 (som utkom 2013 på engelska) skapade man även nya diagnostiska verktyg för personlighetsbedömning. Kritiken mot personlighetsdiagnostiken på axel II i DSM-IV-TR riktades i hög grad mot den bristande validiteten och frånvaron av vetenskapligt grundade konstrukt bakom kriterierna.

Den alternativa nya modellen grundade man i personlighetskonstrukt som har likheter med den sk femfaktorteorin, som är väl etablerad inom psykologisk personlighetsforskning. För att få en tillfredsställande empirisk grund konstruerade man personlighetsinventoriet PID-5.

PID-5 Vuxen är en självskattningsskala av personlighetsegenskaper med 220 påståenden för vuxna individer 18 år och äldre. Skattning leder fram till nedanstående 25 personlighetsaspekter genom att var och en av dessa beskrivs av 4-14 påståenden.

1) Anhedoni
2) Ängslighet
3) Uppmärksamhetssökande
4) Känslolöshet
5) Bedräglighet
6) Depressivitet
7) Distraherbarhet
8) Excentricitet
9) Känslomässig instabilitet
10) Grandiositet
11) Fientlighet
12) Impulsivitet
13) Undvikande av närhet
14) Ansvarslöshet
15) Manipulativt beteende
16) Perceptuell dysreglering
17) Perseveration
18) Begränsade känslouttryck
19) Rigid perfektionism
20) Risktagande
21) Separationsångest
22) Undergivenhet
23) Misstänksamhet
24) Ovanliga föreställningar
24) Tillbakadragenhet

Tre specifika egenskaper kan kombineras för att producera indexvärden av de fem bredare personlighetsdragen negativ affekt, avstängdhet, antagonism, dysinhibering och psykotism.

För att behålla kliniskt lättillgängliga beskrivningar av ett antal av de kliniskt väl etablerade formerna av personlighetssyndrom gjordes en koppling till de fem personlighetsdrag som personlighetsinventoriet syftar till att belysa. Det här resulterade i att sex av de totalt tio olika formerna av personlighetssyndrom som beskrivs i DSM-IV-TR nu fick en förankring i empirisk metodik, där förutsättningarna för validitet i beskrivningarna borde vara bättre.

De personlighetssyndrom som kom att beskrivas med stöd i den alternativa nya modellen är antisocial, ängslig, borderline, narcissistisk, tvångsmässig och schizotyp.

Den alternativa modellen kom emellertid inte att bli den officiella. En anledning var en principiell återhållsamhet inför mer betydande förändringar i det officiella systemet. Man valde i stället att placera den i en separat sektion i DSM-5 och i så gott som oförändrad form behålla personlighetsdiagnostiken från DSM-IV-TR i den officiella delen av DSM-5.

Den alternativa dimensionella modellen som representeras av PID-5, kommer emellertid att utvärderas vad gäller klinisk användbarhet, implementering och relation till den nuvarande kategoriska personlighetsdiagnostiken. Tanken är att tillgodose behovet av alternativ till den kategoriska modellen för att kompensera för dess brister.