DSM-5 Skattning av psykotiska symtom

0,00 kr

”Klinisk skattning av psykotiska symtoms svårighetsgrad” är en ny skattningsskala som gör det möjligt att svårighetsgradera psykotiska symtom inom 8 relevanta domäner.

Tanken är att ge en detaljerad profilbild av den upplevda symtomatologin hos den enskilde patienten, vilket i sin tur förbättrar möjligheterna att utvärdera effekterna av kliniska åtgärder.

Uppdatering 2018-02-05: I enlighet med en propå från American Psychiatric Association har formuleringen ”eller andra former av hallucinationer” lagts till vid svårighetsgraderna 2, 3 samt 4 under domänen Hallucinationer. Tillägget syftar till att klargöra att svårighetsgraderingen inte uteslutande grundas på förekomst av rösthallucinationer utan även på förekomst av andra former av hallucinationer.

– Lägg i varukorgen och checka ut i kassan så får du en nedladdningslänk i din e-post!

Artikelnr: 16 Kategorier: ,

Beskrivning

Den traditionella kategoriindelningen av schizofrena syndrom har inte varit särskilt användbar för att följa kliniska förlopp. Av många skäl valde man därför i DSM-5 att ta bort subklassifikationen och enbart beskriva själva diagnosen schizofreni.

I stället har den här skalan tagits fram. Där fokuseras nedanstående 8 domäner, var och en av dessa skattas av yrkespersonen enligt en 5-gradig skala där 0 representerar avsaknad av symtom och 4 representerar svår symtomatologi.

I. Hallucinationer
II. Vanföreställningar
III. Desorganiserat tal
IV. Avvikande psykomotoriskt beteende
V. Negativa symtom
VI. Kognitiv funktionsnedsättning
VII. Depression
VIII. Mani

Skalan lämpar sig väl för att följa kliniska förlopp under en längre tid. Den underlättar påtagligt möjligheterna att utvärdera effekter av förändringar i dosering av läkemedel, byte eller tillägg av preparat liksom även effekter av viktiga förändringar i personens sociala och personliga livssituation.