IDA – Intervju vid Diagnostik av Autism

0,00 kr

Intervju vid Diagnostik av Autism (IDA) är en halvstrukturerad intervju utvecklad för att användas vid utredning av äldre tonåringar och vuxna med misstänkt autismspektrumtillstånd.

Intervjun tar vanligtvis 60-120 minuter att genomföra.

Artikelnr: 13-1 Kategorier: ,

Beskrivning

Intervjun har till syfte att ge underlag för bedömning av symtombild och utgår från den fulla texten rörande diagnosen Autism i den amerikanska huvudmanualen ”DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2013)”.

Ordalydelsen i kriterierna är återgivna i förkortad form. För den fullständiga svenska kriterietexten hänvisas till Mini-D 5, Pilgrim Press (2014), och för det kompletta textunderlaget hänvisas till den amerikanska huvudmanualen.

Vid den diagnostiska bedömningen krävs utöver kartläggning av symtom även bedömning av debutålder (kriterium C), av nuvarande funktionsförmåga (kriterium D) och en differentialdiagnostisk bedömning (kriterium E). Enbart denna intervju ger således inte tillräcklig grund för att fastställa diagnos.

Intervjun är utvecklad av leg. psykolog Anna Axelsson och leg. psykolog, specialist inom neuropsykologi Else Waaler.
Kontakt: else.waaler@gmail.com.