DSM-5 Självskattning av aktuella symtom

0,00 kr

”DSM-5 Självskattning av aktuella symtom” är ett instrument som ger ett själv- eller informantskattat mått på förekomst av symtom inom 13 domäner för psykisk ohälsa som har betydelse vid psykiatrisk diagnostik.

– Lägg i varukorgen och checka ut i kassan så får du en nedladdningslänk i din e-post!

Artikelnr: 11 Kategorier: ,

Beskrivning

Syftet med skattningen är att underlätta för klinikern att identifiera ytterligare problemområden hos patienten som kan ha stor betydelse för behandling och prognos. Skalan kan också användas för att få en överblick över förändringar i patientens symtombild över tid.

Den här versionen, avsedd för vuxna, består av 23 frågor som sammantaget belyser 13 domäner för psykisk ohälsa:

I. Nedstämdhet
II. Irritabilitet, ilska
III. Hypomani/mani
IV. Ångest
V. Kroppsliga symtom
VI. Suicidalitet
VII. Psykos
VIII. Sömn
IX. Minne
X. Tvång
XI. Dissociation
XII. Personlighetsrelaterad funktion
XIII. Bruk av alkohol/tobak/droger/läkemedel

Skalan kan användas som ett mindre tidskrävande alternativ till strukturerade intervjumanualer. Varje item på skalan skattas enligt en 5-gradig skala där 0 representerar avsaknad av symtom och 4 representerar svåra symtom. En viktig skillnad är att det här instrumentet inte leder fram till specifika diagnosförslag. Det ger inte heller en detaljerad kartläggning av specifika symtom vid olika tillstånd. Skattningen rör enbart ett eller ett fåtal utmärkande symtom/problem inom respektive domän. Användaren får ledtrådar som sen kan följas upp under samtalet. Instrumentet kan sägas understödja en fördjupning av ett fritt diagnostiskt samtal och ge ett underlag som berikar samtalet.